ស្លាក

Schorl

schorl 

Schorl

ស្លាក ,
Schorl ប្រភេទសត្វដែលប្រើជាទូទៅបំផុតគឺ Tourmaline គឺជា schorl ដែលជាអំបិលជាតិសូដ្យូមរបស់ក្រុម។ វាអាចរាប់ 95% ឬ ...
អាន​បន្ថែម
កំហុស: មាតិកាត្រូវបានការពារ !!