ស្លាក

Rutile ។

រ៉ែថ្មខៀវ rutilated ។

រ៉ែថ្មខៀវ។

រ៉ែថ្មខៀវរ៉ែថ្មកំបោរគឺជារ៉ែថ្មខៀវដែលមានផ្ទុកនូវម្ជុលដេររាងដូចម្ជុល។ វាត្រូវបានប្រើសម្រាប់ត្បូង។ ទាំងនេះ ...
អាន​បន្ថែម
កំហុស: មាតិកាត្រូវបានការពារ !!