ស្លាក

Pyrope ។

garnet pyrope ។

garnet Pyrope ។

ស្លាក ,
groet Pyrope នេះ pyrope រ៉ែគឺជាសមាជិកនៃក្រុម garnet ។ វាគឺជាសមាជិកតែមួយគត់នៃគ្រួសារ garnet ដែលត្រូវ ...
អាន​បន្ថែម
កំហុស: មាតិកាត្រូវបានការពារ !!