ស្លាក

hydrothermal ។

រ៉ែថ្មខៀវសំយោគ។

រ៉ែថ្មខៀវសំយោគ។

រ៉ែថ្មខៀវសំយោគមិនមែនគ្រប់ពូជរ៉ែថ្មខៀវសុទ្ធតែកើតឡើងដោយធម្មជាតិទេ។ ដោយសារតែគ្រីស្តាល់ធម្មជាតិច្រើនតែមានរាងភ្លោះរ៉ែថ្មខៀវសំយោគត្រូវបានផលិតសម្រាប់ប្រើប្រាស់…
អាន​បន្ថែម
ត្បូងមរកត hydrothermal សំយោគ។

ត្បូងមរកត hydrothermal សំយោគ។

ត្បូងមរកត hydrothermal សំយោគត្បូងមរកត Hydrothermal ត្រូវបានគេសន្មតថា IG Farben, Nacken, Tairus និងផលិតផលដទៃទៀតប៉ុន្តែផលិតផលពាណិជ្ជកម្មដែលគួរឱ្យពេញចិត្តដំបូងគេ ...
អាន​បន្ថែម
កំហុស: មាតិកាត្រូវបានការពារ !!