ស្លាក

ហ្គីលីលីត

រ៉ែថ្មខៀវ gilalite

រ៉ែថ្មខៀវ

រ៉ែថ្មគោល Gilalite ត្រូវបានគេសំដៅជាទូទៅថាជារ៉ែថ្មខៀវ medusa ឬរ៉ែថ្មខៀវ Paraiba ដោយសារតែពណ៌នៃការដាក់បញ្ចូលហើយក៏ ...
អាន​បន្ថែម
កំហុស: មាតិកាត្រូវបានការពារ !!