ស្លាក

Cacoxenite ។

អេទីតទីតអាទីត។

អេទីតទីតអាទីត។

មនុស្សម្នាក់ធ្លាប់បានចាត់ទុកការដាក់បញ្ចូលទាំងនេះថាជាកាកូហ្សេនីតដោយសារតែវាមានភាពមិនច្បាស់ទៅនឹង ...
អាន​បន្ថែម
កំហុស: មាតិកាត្រូវបានការពារ !!