ស្លាក

ហ្វូស៊ីល

ហ្វូស៊ីលផ្កាថ្ម

ផូស៊ីលហ្វូស៊ីល

ហ្វូស៊ីលផូស៊ីលហ្វូស៊ីលគឺជាថ្មធម្មជាតិ។ វាកើតឡើងនៅពេលស៊ីលីតជំនួសបុរាណបុរាណជាលិកាស៊ីលីត។ ទីបំផុតវាបានក្លាយទៅជាកញ្ចក់តូច ...
អាន​បន្ថែម
កំហុស: មាតិកាត្រូវបានការពារ !!