ស្លាក

ភ្នែករបស់ហុក

ភ្នែករបស់ស្ទាំង

ភ្នែករបស់ហុក

ភ្នែករបស់ហុករបស់ភ្នែកគឺហុកគីគឺជាត្បូងរ៉ែមានពណ៌ខៀវស្រអាប់នៃរ៉ែថ្មខៀវមីក្រូ។ វាគឺជាសារធាតុរ៉ែដែលផ្លាស់ប្តូរទៅជារ៉ែមួយផ្សេងទៀត ...
អាន​បន្ថែម
កំហុស: មាតិកាត្រូវបានការពារ !!