ស្លាក

ប្រេង

រ៉ែថ្មខៀវ

រ៉ែថ្មខៀវ

រ៉ែថ្មខៀវប្រេងឥន្ធនៈរ៉ែថ្មខៀវគឺជាគ្រីស្តាល់ដែលថ្លាថ្លាណាស់។ ផ្ទៃមុខរលោងនិងភ្លឺរលោងដោយគ្មានការបញ្ចេញសម្លេងធ្វើឱ្យ ...
អាន​បន្ថែម
កំហុស: មាតិកាត្រូវបានការពារ !!