ស្លាក

ទំពាំងបាយជូ

agate ទំពាំងបាយជូ

agate ទំពាំងបាយជូរ

agate ទំពាំងបាយជូ agate គឺជាឈ្មោះពាណិជ្ជកម្មដែលទាំងនេះគឺជាការពិត chalcedony botryoidal ។ ថ្នាំ Botryoidal មានន័យថាគ្រីស្តាល់រាងមូលតូចៗមានរាងដូចគ្រីស្តាល់ដែលមាន…
អាន​បន្ថែម
កំហុស: មាតិកាត្រូវបានការពារ !!