ស្លាក

ជាតិស្ករ

រ៉ែថ្មខៀវ

រ៉ែថ្មខៀវ

រ៉ែថ្មខៀវរ៉ែស្ករគឺជាត្បូងពេជ្រមួយដែលមានវាយនភាពលើផ្ទៃធម្មជាតិដូចគ្រីស្តាល់ស្ករល្អដែលបង្កើតឡើងដោយបាតុភូតធម្មជាតិនៃ…
អាន​បន្ថែម
កំហុស: មាតិកាត្រូវបានការពារ !!