ស្លាក

កញ្ចក់បានបំពេញ

កញ្ចក់ពោរពេញទៅដោយត្បូងទទឹម  

កញ្ចក់ពោរពេញទៅដោយត្បូងទទឹម

កែវដែលពោរពេញទៅដោយត្បូងទទឹមបំពេញការប្រេះស្រាំឬការប្រេះនៅខាងក្នុងត្បូងទទឹមជាមួយកញ្ចក់សំណឬវត្ថុធាតុស្រដៀងគ្នាធ្វើអោយតម្លាភាព ...
អាន​បន្ថែម
កំហុស: មាតិកាត្រូវបានការពារ !!