វិទ្យាស្ថានត្បូងពេជ្រកម្ពុជា

ព័ត៍មាន

សូមអរគុណដល់លោកស្រី Angelina Jolie សម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចដែលមិនរំពឹងទុកនេះនៅក្នុងហាងរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ

សូមអរគុណដល់លោកស្រី Angelina Jolie សម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចដែលមិននឹកស្មានដល់នេះនៅក្នុងហាងរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ។

សូមអរគុណចំពោះសេចក្តីសប្បុរសរបស់អ្នក

កំហុស: មាតិកាត្រូវបានការពារ !!