រ៉ែថ្មខៀវ 2.42 ct ។

$7.00

1 នៅក្នុងស្តុក

វិញ្ញាបនបត្របន្ថែម

ប្រភេទ: ស្លាក​: ,