រ៉ែថ្មខៀវ 2.01 ct ។

$6.00

1 នៅក្នុងស្តុក

វិញ្ញាបនបត្របន្ថែម

ប្រភេទ: ស្លាក​: ,