សូចនាករ

សូចនាករ 1.05 ct

$630.00

សូចនាករ

សូចនាករ 1.16 ct

$696.00

សូចនាករ

សូចនាករ 1.39 ct

$834.00

សូចនាករ

សូចនាករ 0.82 ct

$492.00
លក់​ហើយ
អស់ពី​ស្តុក

Grandidierite

Grandidierite 1.43 ct

$58.00
លក់​ហើយ
អស់ពី​ស្តុក

Grandidierite

Grandidierite 1.79 ct

$72.00

Grandidierite

Grandidierite 1.69 ct

$68.00

Spessartine

Spessartine 2.96 ct

$444.00

Spessartine

Spessartine 2.45 ct

$368.00
$230.00
$206.00
$193.00