បណ្ណសារស្លាក: មីហ្គុក

ដំណើរ Mogok ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា

ដំណើរ Mogok ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា

ដំណើរកម្សាន្តនៅម៉ូហ្គូនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា - សណ្ឋាគារម៉ូហ្កុក - មូស្គូភូមាដំណើរកម្សាន្តមរកតមូស្គូប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីទៅដល់អាកាសយានដ្ឋានម៉ាន់ឌូឆ្ពោះទៅឆ្ពោះទៅកាន់ម៉ូហ្គូដោយធ្វើដំណើរ ៧ ម៉ោង។ (មិនមែនជាទិដ្ឋការទេប៉ុន្តែជាការអនុញ្ញាតពិសេស) សណ្ឋាគារមូហ្កុក - ថ្ងៃរះ។