បណ្ណសារស្លាក: ត្បូងមរកតធំបំផុតរបស់ពិភពលោក

ត្បូងមរកតធំបំផុតនៅលើពិភពលោក

ត្បូងមរកតធំបំផុតនៅលើពិភពលោក

ត្បូងមរកតធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺអ៊ិនតាកាឡាមដែលជាតោអេមៀរប៉ុន្ដែបារាយណ៍អេមៀរីត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាត្បូងមរកតធំបំផុតមិនធ្លាប់មាន។ វាអាស្រ័យលើថាតើយើងពិចារណាប្លុកផ្សំដោយថ្មជាច្រើនឬគ្រីស្តាល់តែមួយ។ ត្បូងមរកតធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលបានរកឃើញត្បូងមរកតធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺបារ៉ៅអេមៀរីដៈ ១,៧០០,០០០ […]