បានសម្ភាសទូរទស្សន៍បារាំង

សំភាសន៍ដោយទូរទស្សន៍បារាំង

សំភាសន៍ដោយទូរទស្សន៍បារាំង

ខ្ញុំត្រូវបានសម្ភាសដោយទូរទស្សន៍បារាំងអេច ៦ អេសអិល“ ENQUETE EXCLUSIVE” អំពីត្បូងកម្ពុជា។