បទសម្ភាសន៍នៅលុចយ៉េន

បទសម្ភាសន៍ដោយទូរទស្សន៍ជាតិវៀតណាម

បទសម្ភាសន៍នៅលុចយ៉េន

ខ្ញុំត្រូវបានសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះនៅទីក្រុងលូយែនដោយទូរទស្សន៍ជាតិវៀតណាមអំពីទីផ្សារត្បូងនិងរ៉ែត្បូងរបស់វៀតណាម។ ការចាក់ផ្សាយគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅខែក្រោយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍វីធីវីធីវីនិងវីធីវី ៣ ។

(ផែនទី​ទីតាំង)

ទូរទស្សន៍ជាតិវៀតណាម
ទូរទស្សន៍ជាតិវៀតណាម
ទូរទស្សន៍ជាតិវៀតណាម

ត្បូងវៀតណាមធម្មជាតិសម្រាប់លក់នៅក្នុងហាងត្បូងរបស់យើង