វិទ្យាស្ថានត្បូងពេជ្រកម្ពុជា

ព័ត៍មាន
ទូរទស្សន៍ជាតិវៀតណាម

បទសម្ភាសន៍ដោយទូរទស្សន៍ជាតិវៀតណាម

0 ចែករំលែក

បទសម្ភាសន៍ដោយទូរទស្សន៍ជាតិវៀតណាម

ខ្ញុំត្រូវបានគេសម្ភាសនៅថ្ងៃនេះនៅលូយ៉េនដោយទូរទស្សន៍ជាតិវៀតណាមអំពីទីផ្សារត្បូងនិងវៀតណាម។ ការចាក់ផ្សាយត្រូវបានកំណត់ពេលសម្រាប់ខែក្រោយនៅលើ VTV1 និង VTV3 ។

0 ចែករំលែក
កំហុស: មាតិកាត្រូវបានការពារ !!