វិទ្យាស្ថានត្បូងពេជ្រកម្ពុជា

ព័ត៍មាន

ការហ្វឹកហាត់លក់គ្រឿងអលង្ការនៅឯសាសារ៉ាអង្គររីសតនិងស្ប៉ា

0 ចែករំលែក

ការហ្វឹកហាត់លក់គ្រឿងអលង្ការនៅឯសាសារ៉ាអង្គររីសតនិងស្ប៉ា

លោកស្រី Iet បណ្តុះបណ្តាលអ្នកទទួលភ្ញៀវនិងអ្នកគ្រប់គ្រង សារ៉ាអង្គររមណីយដ្ឋាននិងស្ប៉ា សម្រាប់ការលក់គ្រឿងអលង្ការរបស់យើងទាំងអស់ដែលបានកំណត់តែជាមួយនឹងត្បូងថ្មធម្មជាតិពីប្រទេសកម្ពុជា។

0 ចែករំលែក
កំហុស: មាតិកាត្រូវបានការពារ !!