ការបណ្តុះបណ្តាលលក់គ្រឿងអលង្ការ ១១

ការបណ្តុះបណ្តាលលក់គ្រឿងអលង្ការនៅ Sabara អង្គររីសតនិងស្ប៉ា

ការបណ្តុះបណ្តាលលក់គ្រឿងអលង្ការនៅ Sabara អង្គររីសតនិងស្ប៉ា

លោកស្រី Iet បណ្តុះបណ្តាលអ្នកទទួលភ្ញៀវនិងអ្នកគ្រប់គ្រង Sabara អង្គររីសតនិងស្ប៉ា សម្រាប់ការលក់គ្រឿងអលង្ការរបស់យើងទាំងអស់ដែលបានកំណត់តែជាមួយនឹងត្បូងថ្មធម្មជាតិពីប្រទេសកម្ពុជា។